A FOGYASZTÓT MEGILLETŐ ELÁLLÁSI ÉS FELMONDÁSI JOG

A fogyasztónak minősülő vásárló a szerződéstől 14 naptári napon belül (beleértve a 14. naptári napot is) indokolás nélkül elállhat. Ennek módjáról a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló  45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet rendelkezik. A fogyasztó az elállási jogát attól a naptól kezdve gyakorolhatja, amikor az árut átvette. Az elállás jog érvényesítése történhet személyesen, emailben vagy telefonon. Ezen jogosultság nem illeti meg a vásárlót meg abban az esetben, ha a terméket nem a webáruházból rendelte  hanem az üzletben előzetes rendelés nélkül személyesen vásárolta meg. Vásárló  az Elállási/Felmondási nyilatkozatot a kapcsolat oldalon feltüntetett telefonszámon, postai vagy e-mail címen teheti meg. 

Ha szolgáltató a 14 napos elállási jogról szóló tájékoztatási kötelezettségének nem tesz eleget, az elállási határidő tizenkét hónappal meghosszabbodik.

A fogyasztóelállási/felmondási jogát gyakorolhatja a nyilatkozatminta útján vagy az erre vonatkozó egyértelmű nyilatkozatával üzletünkben személyesen, emailben vagy telefonon.

Elállási/Felmondási nyilatkozatmintahttp://www.nfh.hu/sites/default/files/elallasi_felmondasi_nyilatkozatminta.doc

Az elállási határidő a termék átvételekor kezdődik, szolgáltatás esetén a szerződéskötéskor.

Fogyasztó jogosult a termék adásvételére irányuló szerződés esetén

  1. a terméknek,
  2. több termék szolgáltatásakor az utoljára szolgáltatott terméknek,
  3. több tételből vagy darabból álló termék esetén az utoljára szolgáltatott tételnek vagy darabnak,
  4. ha a terméket meghatározott időszakon belül rendszeresen kell szolgáltatni, az első szolgáltatásnak, a Fogyasztó vagy az általa megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy általi átvételének napjától számított tizennégy (14) napon belül a szerződéstől indokolás nélkül elállni.

Fogyasztó az elállási jogát a szerződés megkötésének napja és a termék átvétele közötti időszakban is gyakorolhatja.

Írásban történő elállás esetén elegendő az elállási nyilatkozatot 14 napon belül elküldeni.

Ha szolgáltatás nyújtásra irányuló szerződés esetén a teljesítés megkezdését követően gyakorolja a fogyasztó a felmondási jogát, úgy az elszámolás során köteles megtéríteni a vállalkozás ésszerű költségeit.

Az elállási vagy felmondási jogot határidőben érvényesítettnek kell tekinteni, ha a fogyasztó a nyilatkozatát 14 napon belül elküldi.

TERMÉK VISSZAKÜLDÉSE, VISSZATÉRÍTÉS

Az elállási jog gyakorlása esetén a termék visszajuttatásáról a vásárlónak saját költségén kell gondoskodnia! Az elállással érintett termék utánvétellel nem küldhető vissza, utánvételes átvételt nem áll módunkban teljesíteni. Elállás esetén követelhetjük a fogyasztótól az áru nem rendeltetésszerű használatából eredő kár megtérítését! Ezeken kívül a vásárlót az elállás kapcsán semmilyen más költség nem terheli.

Ha fogyasztó eláll a szerződéstől, a vállalkozás haladéktalanul, de legkésőbb az elállásról való tudomásszerzésétől számított tizennégy napon belül visszatéríti a fogyasztó által ellenszolgáltatásként megfizetett teljes összeget, ideértve a teljesítéssel összefüggésben felmerült költségeket is. 

elállás vagy felmondás esetén a vállalkozás a fogyasztónak visszajáró összeget a fogyasztó által igénybe vett fizetési móddal megegyező módon téríti vissza. A fogyasztó kifejezett beleegyezése alapján a vállalkozás a visszatérítésre más fizetési módot is alkalmazhat, de a fogyasztót ebből adódóan semmilyen többletdíj nem terhelheti.

Termék adásvételére irányuló szerződés esetén a vállalkozás mindaddig visszatarthatja a visszatérítendő összeget, amíg a fogyasztó a terméket vissza nem szolgáltatta, vagy kétséget kizáróan nem igazolta, hogy azt visszaküldte; a kettő közül a korábbi időpontot kell figyelembe venni. 

Fogyasztót nem illeti meg az elállási jog:

  • olyan nem előre gyártott termék esetében, amelyet a fogyasztó utasítása alapján vagy kifejezett kérésére állítottak elő, vagy olyan termék esetében, amelyet egyértelműen a fogyasztó személyére szabtak (pl. SPD stopli nem általunk történt felszerelése cipőre), 
  • olyan zárt csomagolású termék tekintetében, amely egészségvédelmi vagy higiéniai okokból az átadást követő felbontása után nem küldhető vissza (pl. Respro levegőszűrő maszk).
  • valamint a jogszabályok által meghatározott további esetekben.

REGISZTRÁCIÓ TÖRLÉSE

Ügyfél jogosult a regisztrációját bármikor törölni az ügyfélszolgálatnak küldött e-mail üzenettel. Az üzenet megérkezését követően a Szolgáltató köteles haladéktalanul gondoskodni a regisztráció törléséről.